[+/-]

အမိုက္စား ဝါသနာေလးမ်ား

[+/-]

အခ်စ္

[+/-]

အခ်စ္

[+/-]

idulize>> အခ်စ္ဆိုတာ

[+/-]

တစ္ခ်ိန္တုန္းကေတာ့ဒုကၡ အခုေတာ့ဟာသ

[+/-]

dream>> ဟာသျဖစ္လာတဲ့တစ္ခါကဒုကၡ

[+/-]

Dream>> တီတီဒြင္းေျပာတဲ့ အခ်စ္ဆိုတာ

[+/-]

(((((((... ဗြမ္း ...)))))))