[+/-]

ဖိုးသူေတာ္ >> အခ်စ္ဆိုသည္မွာ

[+/-]

နီနီဝင္း >> ကိုယ့္ရဲ႔ အမုန္းဆံုး ဆယ္ခ်က္ ဆိုတာ.................

[+/-]

ေဖာ္ေကာင္းၾကင္သူ >> Ten Things I Hate About Myself

[+/-]

ကိုရင္ေနာ္ >> Ten Things I Hate About Myself...

[+/-]

သဥၨာ>> ten things I hate about myself...

[+/-]

Dream>>Ten Things I Hate About Myself

[+/-]

ေဝေလး >> အၾကိဳက္ဆံုးပစၥည္းေလး

[+/-]

ပုလဲ >> ကိုယ့္ကိုယ္ကိုမုန္းျခင္း ၁၀ခ်က္္

[+/-]

လင္းဦး (စိတ္ပညာ) >> Ten Things I Hate About Myself

[+/-]

ဆုေ၀>>ten things i hate about myself

[+/-]

စိတ္ေျဖရာ >> Ten Things I Hate About Myself

[+/-]

ေခါင္ေခါင္>>Ten Things I Hate About Myself

[+/-]

ေမာ္စီ >> ေမာ္စီနဲ႔ သူ၏ ၀ါးတီးမ်ား

[+/-]

ေဝေလး >> TEN THINGS I HATE ABOUT MYSELF

[+/-]

Idulize >> Ten Things I Hate About Myself